Hồ Chủ tịch cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Chiến dịch Biên giới.

Hồ Chủ tịch cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Chiến dịch Biên giới.

Hồ Chủ tịch cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Chiến dịch Biên giới.