Logo of XuaNay
Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí xưa và nay
Từ theo tên bắt đầu bằng:
HỌ TÊN
Lưu Hữu Phước
Năm sinh:

1921

Năm mất:

1989

Lĩnh vực:

Vũ Trọng Phụng
Năm sinh:

1912

Năm mất:

1939

Lĩnh vực:

Trần Phú
Năm sinh:

1904

Năm mất:

1931

Lĩnh vực:

Lê Hồng Phong
Năm sinh:

1902

Năm mất:

1942

Lĩnh vực:

Lê Khả Phiêu
Năm sinh:

1931

Năm mất:

Lĩnh vực:

Vũ Ngọc Phan
Năm sinh:

Năm mất:

1987

Lĩnh vực:

Đơn vị tài trợ