Logo of XuaNay
Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí xưa và nay
Từ theo tên bắt đầu bằng:
HỌ TÊN
Võ An Ninh
Năm sinh:

1907

Năm mất:

2009

Lĩnh vực:

Lương Xuân Nhị
Năm sinh:

1914

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Văn Ngọc
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Tư Nghiêm
Năm sinh:

1922

Năm mất:

2016

Lĩnh vực:

Trần Đại Nghĩa
Năm sinh:

1913

Năm mất:

1997

Lĩnh vực:

Đơn vị tài trợ