Logo of XuaNay
Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí xưa và nay
Từ theo tên bắt đầu bằng:
HỌ TÊN
Nguyễn Cao Luyện
Năm sinh:

Năm mất:

1987

Lĩnh vực:

Phan Đăng Lưu
Năm sinh:

1902

Năm mất:

1941

Lĩnh vực:

Trần Đức Lương
Năm sinh:

1937

Năm mất:

Lĩnh vực:

Lưu Trọng Lư
Năm sinh:

1912

Năm mất:

1991

Lĩnh vực:

Nguyễn Văn Linh
Năm sinh:

1915

Năm mất:

1998

Lĩnh vực:

Trần Huy Liệu
Năm sinh:

1901

Năm mất:

1969

Lĩnh vực:

Léopold Michel Cadiere
Năm sinh:

1869

Năm mất:

1955

Lĩnh vực:

Nguyễn Hiến Lê
Năm sinh:

1912

Năm mất:

1984

Lĩnh vực:

Cù Chính Lan
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Đơn vị tài trợ