Logo of XuaNay
Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí xưa và nay
Từ theo tên bắt đầu bằng:
HỌ TÊN
Phạm Hùng
Năm sinh:

1912

Năm mất:

1988

Lĩnh vực:

Nguyễn Thái Học
Năm sinh:

1902

Năm mất:

1930

Lĩnh vực:

Quách Thị Hồ
Năm sinh:

1909

Năm mất:

2001

Lĩnh vực:

Nguyễn Văn Hiệu
Năm sinh:

1938

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Khắc Hiếu
Năm sinh:

1889

Năm mất:

1939

Lĩnh vực:

Tô Hiệu
Năm sinh:

Năm mất:

1944

Lĩnh vực:

Trần Tế Hanh
Năm sinh:

1921

Năm mất:

2009

Lĩnh vực:

Hoàng Xuân Hãn
Năm sinh:

Năm mất:

1996

Lĩnh vực:

Dương Quảng Hàm
Năm sinh:

1898

Năm mất:

1946

Lĩnh vực:

Đơn vị tài trợ