Logo of XuaNay
Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí xưa và nay
Từ theo tên bắt đầu bằng:
HỌ TÊN
Văn Tiến Dũng
Năm sinh:

1917

Năm mất:

2002

Lĩnh vực:

Lê Duẩn
Năm sinh:

1907

Năm mất:

1986

Lĩnh vực:

Ngô Xuân Diệu
Năm sinh:

1916

Năm mất:

1985

Lĩnh vực:

Bùi Diễm
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Ngô Đình Diệm
Năm sinh:

1901

Năm mất:

Lĩnh vực:

Hồ Đắc Di
Năm sinh:

1900

Năm mất:

1984

Lĩnh vực:

Đơn vị tài trợ