Logo of XuaNay
Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí xưa và nay
Từ theo tên bắt đầu bằng:
HỌ TÊN
Nguyễn Đỗ Cung
Năm sinh:

Năm mất:

1977

Lĩnh vực:

Nguyễn Văn Cừ
Năm sinh:

1912

Năm mất:

1941

Lĩnh vực:

Hoàng Tích Chu
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Phó Đức Chính
Năm sinh:

Năm mất:

1930

Lĩnh vực:

Nguyễn Văn Chiển
Năm sinh:

Năm mất:

2009

Lĩnh vực:

Phan Bội Châu
Năm sinh:

1867

Năm mất:

1940

Lĩnh vực:

Hồ Biểu Chánh
Năm sinh:

1885

Năm mất:

1958

Lĩnh vực:

Nguyễn Chánh
Năm sinh:

Năm mất:

1957

Lĩnh vực:

Nguyễn Phan Chánh
Năm sinh:

1892

Năm mất:

1984

Lĩnh vực:

Cù Huy Cận
Năm sinh:

1919

Năm mất:

2005

Lĩnh vực:

Lương Văn Can
Năm sinh:

Năm mất:

1927

Lĩnh vực:

Văn Cao
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Đơn vị tài trợ