Logo of XuaNay
Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí xưa và nay
Từ theo tên bắt đầu bằng:
HỌ TÊN
Phùng Chí Kiên
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Đặng Xuân Khu
Năm sinh:

1907

Năm mất:

1988

Lĩnh vực:

Nguyễn Văn Huyên
Năm sinh:

1908

Năm mất:

1975

Lĩnh vực:

Đào Duy Anh
Năm sinh:

1904

Năm mất:

1988

Lĩnh vực:

Lê Đức Anh
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Bùi Đức Ái (Anh Đức)
Năm sinh:

1935

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Đức Anh
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Đơn vị tài trợ