Logo of XuaNay
Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí xưa và nay
Từ theo tên bắt đầu bằng:
HỌ TÊN
Nguyễn Sen
Năm sinh:

1920

Năm mất:

2014

Lĩnh vực:

Nguyễn Sáng
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Phạm Quỳnh
Năm sinh:

1892

Năm mất:

1945

Lĩnh vực:

Nguyễn Quyền
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Lưu Hữu Phước
Năm sinh:

1921

Năm mất:

1989

Lĩnh vực:

Vũ Trọng Phụng
Năm sinh:

1912

Năm mất:

1939

Lĩnh vực:

Vũ Ngọc Phan
Năm sinh:

Năm mất:

1987

Lĩnh vực:

Võ An Ninh
Năm sinh:

1907

Năm mất:

2009

Lĩnh vực:

Nguyễn Văn Ngọc
Năm sinh:

Năm mất:

Lĩnh vực:

Nguyễn Tư Nghiêm
Năm sinh:

1922

Năm mất:

2016

Lĩnh vực:

Lưu Trọng Lư
Năm sinh:

1912

Năm mất:

1991

Lĩnh vực:

Trần Huy Liệu
Năm sinh:

1901

Năm mất:

1969

Lĩnh vực:

Léopold Michel Cadiere
Năm sinh:

1869

Năm mất:

1955

Lĩnh vực:

Nguyễn Hiến Lê
Năm sinh:

1912

Năm mất:

1984

Lĩnh vực:

Ngụy Như Kon Tum
Năm sinh:

1913

Năm mất:

1991

Lĩnh vực:

Nguyễn Khuyến
Năm sinh:

1835

Năm mất:

1909

Lĩnh vực:

Nguyễn Xuân Khoát
Năm sinh:

1910

Năm mất:

Lĩnh vực:

Ngô Đức Kế
Năm sinh:

Năm mất:

1929

Lĩnh vực:

Nguyễn Văn Huyên
Năm sinh:

1908

Năm mất:

1975

Lĩnh vực:

Quách Thị Hồ
Năm sinh:

1909

Năm mất:

2001

Lĩnh vực:

Nguyễn Khắc Hiếu
Năm sinh:

1889

Năm mất:

1939

Lĩnh vực:

Trần Tế Hanh
Năm sinh:

1921

Năm mất:

2009

Lĩnh vực:

Hoàng Xuân Hãn
Năm sinh:

Năm mất:

1996

Lĩnh vực:

Dương Quảng Hàm
Năm sinh:

1898

Năm mất:

1946

Lĩnh vực:

Trần Văn Giàu
Năm sinh:

1911

Năm mất:

2010

Lĩnh vực:

Trang 1 trên 212

Đơn vị tài trợ